viernes, 6 de febrero de 2015

Conclusions finalsLes matemàtiques formen part de la nostra quotidianitat.


   Tal com diu MªAntonia Canals "Les matemàtiques són a tot arreu. No hi ha cap realitat que no        tingui quantitats, ni formes ni posició a l’espai, una proporció o uns elements de mesura. Totes les  realitats d’aquest món tenen aspectes matemàtics, una lògica interna. I totes les realitats tenen un  nom. I, per això, crec que la matemàtica i la llengua són el cor de l’ensenyament.”   Els conceptes matemàtics que pretenem que els alumnes adquireixin han de partir de la nostra vida  diària a l’aula. El paper fonamental com a docents és el d’anar extraient de la realitat els conceptes  matemàtics, fent-los accessibles als infants, d’una manera funcional i permetent que ho vivencïin.
   Així doncs, entenem les matemàtiques globalment,  es fa difícil pensar quan anem a comprar que  mentre estem contant el que ens gastarem estem fent matemàtiques, ho pensem amb un context  global,  és per això que cal també treballar les matemàtiques globalment i amb la quotidianitat, per  exemple es poden aprofitar situacions funcionals, interessants i útils per treballar continguts  matemàtics. Per exemple quan fem grups a la classe prenen criteris de classificació diferents, quan  comparem o ordenem els llapis, quan passem la llista per saber qui ha vingut a l'escola i qui no.  També utilitzem conceptes de mesura quan estem retallant papers, fent recorreguts perquè hi passin  els cotxes, etc.


    Tal com ens comenta Todolí “El principal objectiu de la matemàtica en l’etapa d’educació infantil,    és ajudar als nens a estructurar el seu pensament i els continguts lògicomatemàtics que els serviran      de mitjà per conèixer el seu entorn.”

  Els aprenentatges matemàtics a l’educació infantil han d’anar encaminats, a les bases pels                  aprenentatges posteriors, però fent que els infants visquin les matemàtiques com una eina de  pensament que els ajudi a formular-se preguntes, el relació el seu entorn i a respondre-les i a  integrar-se en una societat en què aquestes juguen un paper molt important.

    El treball en l’àmbit de les matemàtiques en aquestes edats ajuda els infants a comprendre, a  ordenar  la realitat (les característiques i les propietats dels objectes) i també a comprendre les  relacions que   s’estableixen entre els objectes (semblança, diferència, correspondència, inclusió,  etc). 

    Les    matemàtiques es troben a la vida quotidiana i per tant els infants abans d’entrar al parvulari  ja s’han trobat moltes situacions que han resolt gràcies els coneixements matemàtics, que tenien fins  llavors. Per tant els infants no arriben a l’escola amb una caixa buida sinó que els seus coneixements  dependran del medi més o menys ric on l’infant hagi viscut i de la possibilitat que se li hagi donat de  buscar resposta els problemes que se li hagin plantejat i de la informació que hagi rebut en aquest  sentit.
lunes, 19 de enero de 2015

Unitats didàctiques


Al llarg de les últimes sessions a classe, hem pogut presentar treballs que recollien en gran part tota la matèria de l’assignatura.

Algunes companyes han escollit el format de unitat didàctica, altres hem preferit el treball per projectes però en definitiva es tractava de presentar activitats diverses per treballar amb infants d’infantil el pensament matemàtic.Les tortugues from DELIABRAVO


Amb aquesta presentació varem exposar el nostre treball que com ja he dit, més bé era un projecte.


Les diferents presentacions de les companyes ens han ajudat molt a recollir activitats per treballar la identificacio, el reconeixement, les relacions i també les operacions amb les diferents magnituds vistes a classe. La veritat és que ha estat de gran ajuda ja que ens han aportat nombrosses idees.

Aquí deixo un recull fotogràfic d'alguns moments viscuts al llarg d'aquestes jornades:domingo, 21 de diciembre de 2014

Activitats de geometria
Al llarg d’aquestes sessions a classe hem pogut descobrir que la geometria compren la capacitat d’orientació i que permet els infants entendre l’entorn que els rodeja així com entendre i descobrir les diferents formes.
La primera activitat que varem fer consistia a pensar cada una a sa casa quines figures planes configuraven d'altres planes també.


En segon lloc, a classe varem fer servir el material que observem a la imatge, concretament el verd de tal manera que podiem descomposar les figures geomètriques en planes.


El tercer i últim dia duguerem cartrolines, tissores  i colors de casa per tal de fer les nostres figures  voluminoses conjuntament amb les companyes a partir de imatges planes.


I l´última sessió va ser més lúdica, amb una mostra de possibles jocs per treballar la geometria:
Activitats de mesures
Aquestes setmanes ens hem apropat a les magnituds de mesura i ho hem fet així com ho fan els infants primerament d’una manera directa (no quantitativa, “ a ull”) seguidament d’una manera indirecta (fent servir objectes intermediaris en la comparació) i en última instància fent servir unitats de mesura no convencionals( per tal de veure quantes vegades estava inclosa la unitat de mesura la qual podia ser un sac, un llibre, una goma...)Així hem pogut veure mitjançant les diferents activitats plantejades, activitats per treballar mesures de longitud, pes, capacitat, superfície, temps i fins i tot diners.


Per treballar les magnituds de volum i pes, varem exemplificar a classe algunes activitats que podiem fer servir a l'aula com ara utilitzar una balança o diferents recipients amb volums iguals o diversos però amb formes diferents.Els infants pesaran els objectes prenent com a referencia allò que ells estimen oportú. Per exemple, varem comentar que podien colocar a una banda de la balança un objecte determinat i a l'altra tantes gomes de borrar com vegin necessari per equilibrar-la. D'aquesta manera, amb objectes que els hi son propers i cómodes, poden familiaritzar-se amb les magnituds que treballem.


Així mateix, varem presentar  monedes i billets amb els quals els infants poden realitzar activitats lúdiques simulant la realitat d'una tenda, d'un mercat... i que resulten realment significatives.